Bento Boxes

$20 per box
Please contact Keiro Northwest Catering for customized Bento boxes. Pricing varies by content. Smaller luncheon versions also available.

KEIRO BENTO #1
SalmonShioyaki
Chicken & Hijiki Meatball
Tamagoyaki
Shira-ae
Shibazuke/Takuwan
Nimame
Tsukudani

Onishime
An Maki
Rice
KEIRO BENTO #2
Hamburger Steak
Kasu Cod
Kurobuta Sausage
Chikuwa
Tempura
Spinach Ohitashi
Namasu
Kabocha Nimono
Gomoku-mame
Rice with Green Peas
Kyuri Tsukemono
Yokan
Ready to order?